comsatq
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,222
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 83.33%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 7.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có