kookun
  • Hạng ...
  • Ngọc 635
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 9.09%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 1.90
  • Thời gian tham gia 4 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có