pinnnotbean
  • Hạng ...
  • Ngọc 952
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
pinnnotbean0 - 1 aceweo
pinnnotbean0 - 2 zackma