chiaming
  • Hạng ...
  • Ngọc 889
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chiaming0 - 1 comsatn
chiaming0 - 3 khoailangnuong
chiaming0 - 2 nammien