tomnp
  • Hạng ...
  • Ngọc 885
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 2.50
  • Thời gian tham gia 4 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tomnp0 - 1 yurushia
tomnp0 - 2 eketao
tomnp0 - 3 bingan