comsatn
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,141
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 72.73%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 10.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có