zackma
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 15.38%
  • Chỉ số xã hội 13
  • Chỉ số đam mê 5.50
  • Thời gian tham gia 11 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có