meliii
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,153
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 83.33%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 1.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
meliii5 - 1 ekumino
meliii1 - 0 nhikutehotme
meliii1 - 0 citron
meliii1 - 0 vanhelsing
meliii0 - 1 aceweo
meliii1 - 0 nekodesu2004