aceweo
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,008
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 53.33%
  • Chỉ số xã hội 15
  • Chỉ số đam mê 3.80
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có