citron
  • Hạng ...
  • Ngọc 933
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 0.75
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
citron0 - 1 meliii
citron0 - 2 comsatn
citron0 - 1 ekumino
citron1 - 0 nekodesu2004
citron0 - 1 ponponpoi305