nekodesu2004
  • Hạng ...
  • Ngọc 589
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 7.14%
  • Chỉ số xã hội 14
  • Chỉ số đam mê 13.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có