nekoneko
  • Hạng ...
  • Ngọc 938
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nekoneko0 - 2 dohovi18
nekoneko0 - 1 aceweo