johnleeeeeeeeeeeeeee
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,220
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 40.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 15.25
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có