comsatl
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,230
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 85.71%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 23.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
comsatl19 - 2 kain98
comsatl6 - 0 ducbidz
comsatl1 - 1 mitandsu
comsatl2 - 0 hiusama
comsatl1 - 0 oxoxox
comsatl2 - 0 dianna
comsatl3 - 0 mighie4311