ducbidz
  • Hạng ...
  • Ngọc 802
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ducbidz0 - 6 comsatl
ducbidz0 - 3 tuoiconrong