hiusama
  • Hạng ...
  • Ngọc 12,278
  • Khiên 1
  • Tỉ lệ thắng 39.13%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có