mighie4311
  • Hạng ...
  • Ngọc 892
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 4.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mighie43110 - 2 toanluf
mighie43110 - 3 comsatl
mighie43114 - 2 oxoxox