lhjggfcgg
  • Hạng ...
  • Ngọc 849
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 1.80
  • Thời gian tham gia 6 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lhjggfcgg7 - 4 mrjin
lhjggfcgg0 - 1 sieuga
lhjggfcgg0 - 1 dolphin
lhjggfcgg0 - 1 chihiro