sonsatd
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,106
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 79.17%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 9.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có