namvietkyvuong9999
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 26
  • Chỉ số đam mê 9.57
  • Thời gian tham gia 9 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có