kidznguxi1412
  • Hạng ...
  • Ngọc 823
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 17.00
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có