yjeee
  • Hạng ...
  • Ngọc 767
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 15.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yjeee0 - 2 vitty
yjeee0 - 1 eketao
yjeee0 - 1 bingan
yjeee1 - 10 phongca