nhavukio2123
  • Hạng ...
  • Ngọc 966
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhavukio21230 - 1 kulito
nhavukio21230 - 1 boomx
nhavukio21230 - 1 flash
nhavukio21231 - 0 cuncon929x