anhmhg
  • Hạng ...
  • Ngọc 887
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
anhmhg1 - 5 paradol
anhmhg1 - 1 ngocdinh
anhmhg2 - 3 nkocdethuong
anhmhg0 - 1 trannhat