thientrank123
  • Hạng ...
  • Ngọc 870
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 6.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thientrank1230 - 2 thimhuong
thientrank1230 - 3 michnhi
thientrank1230 - 1 peheo