vxcvxcvx
  • Hạng ...
  • Ngọc 980
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vxcvxcvx0 - 1 thienhhb1510