ychucute3000
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 857
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 8.00
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có