hangni1804
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 913
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hangni18040 - 1 ychucute3000
hangni18041 - 5 bkdth2019