penhai2906
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
penhai29060 - 1 trumbatbai5397caro