longlong129mnfff
  • Hạng ...
  • Ngọc 946
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
longlong129mnfff0 - 3 paduc
longlong129mnfff0 - 3 trumbatbai5397caro