supeman
  • Hạng ...
  • Ngọc 12
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 2 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
supeman0 - 1 trumbatbai5397caro
supeman1 - 0 mykute
supeman0 - 6 vozanhxyz