kinuong123
  • Hạng ...
  • Ngọc 914
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có