trumbatbai5397caro
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 89.29%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 24.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có