thuyyte
  • Hạng ...
  • Ngọc 377
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 44.44%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 19.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có