haianthui
  • Hạng 106
  • Khiên ...
  • Ngọc 10,285
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 98.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 23.70
  • Thời gian tham gia 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có