sayyy
  • Hạng ...
  • Ngọc 877
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sayyy0 - 2 viphung
sayyy1 - 2 bibi0101
sayyy0 - 1 thuanvane
sayyy0 - 2 supersen
sayyy3 - 1 teoteo
sayyy0 - 3 denhayden