vietyvu0
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 15.38%
  • Chỉ số xã hội 39
  • Chỉ số đam mê 2.50
  • Thời gian tham gia 8 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có