quanleminh
  • Hạng ...
  • Ngọc 669
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 7.14%
  • Chỉ số xã hội 14
  • Chỉ số đam mê 3.75
  • Thời gian tham gia 8 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có