inun2016
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 13.78
  • Thời gian tham gia 8 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có