nffeonh17
  • Hạng ...
  • Ngọc 891
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 14.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nffeonh170 - 1 langtu
nffeonh173 - 4 bingan
nffeonh171 - 2 aiamcaro
nffeonh170 - 1 michnhi
nffeonh170 - 2 flash