nhanw
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 11.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhanw1 - 1 chinhanvo012
nhanw3 - 10 linda
nhanw0 - 1 huyluxz
nhanw0 - 1 vozanhxyz
nhanw1 - 3 hanalov1