pinktrang1611
  • Hạng ...
  • Ngọc 965
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
pinktrang16110 - 2 bingan
pinktrang16111 - 0 bongo
pinktrang16110 - 1 lyquoc