mrjin
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 3.03%
  • Chỉ số xã hội 33
  • Chỉ số đam mê 1.33
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có