vogjct
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 13.64%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 15.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có