bestphong
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,633
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 9.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bestphong0 - 9 meokitty
bestphong0 - 9 mayakieu
bestphong0 - 1 quynhgiao