dat7446az
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,379
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 26.00
  • Thời gian tham gia 2 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dat7446az2 - 4 nttthuy
dat7446az0 - 4 buonnhoem
dat7446az0 - 1 lenka
dat7446az5 - 10 suoingoc