bienho
  • Hạng ...
  • Ngọc 10,045
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.16%
  • Chỉ số xã hội 19
  • Chỉ số đam mê 2.65
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có