umsangd
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,322
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 40.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 15.50
  • Thời gian tham gia 8 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có