ducbye1991
  • Hạng ...
  • Ngọc 365
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 11.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ducbye19910 - 2 binhnhi
ducbye19910 - 5 ngocsonhb
ducbye19910 - 2 yephdith
ducbye19910 - 1 nhimxu
ducbye19910 - 1 halico