minhphatak98
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,039
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 6.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
minhphatak980 - 4 halico
minhphatak980 - 2 dophuluan1